Phân Phối Chương Trình Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới, Phân Phối Chương Trình Tiếng Anh Lớp 11 Sách Cũ

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 11 sách cũ

Phân phối chương trình tiếng Anh 11 chương trình cũ năm 2021 – 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 11 chương trình cũ do kiemkhach.vn sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 11 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 11 hiệu quả. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

HỌC KÌ MỘT NĂM HỌC 2021 – 2022

(gồm 18 tuần thực hiện PPCT)

Tuần lễ

Tên bài

Tiết theo PPCT của Bộ GD-ĐT

Tiết buổi hai

Nội dung giảng dạy

(ghi rõ trọng tâm)

1

Unit 1

1

Tiết 1: Unit 1: Friendship

2

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

3

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Infinitives

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết đoạn văn về người bạn

2

Unit 2

4

Tiết 1: Unit 2: Personal Experiences

5

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

6

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Ôn các thì căn bản

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư về một trải nghiệm

3

Unit 3

7

Tiết 1: Unit 3: Party

8

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

9

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Infinitive/ Gerund

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư mời

4

Unit 3

10

Tiết 1: Unit 3: Passive infinitive and gerund

11

Tiết 2: Sửa bài tập Language focus

12

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ

5

Unit 4

13

Tiết 1: Unit 4: Volunteer Work

14

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

15

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Gerund and present participle

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư cảm ơn

6

Unit 4

16

Tiết 1: Grammar: Perfect gerund/ participle

17

Tiết 2: Sửa bài tập Language focus

18

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết 4: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết 5: Sửa đề kiểm tra định kỳ

7

Unit 6

19

Tiết 1: Unit 6: Competitions

20

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

21

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Reported speech with infinitives

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết từ nối, câu mệnh lệnh

8

Unit 6

22

Tiết 1: Unit 6: Grammar: Reported Speech with Gerund

23

Tiết 2: Sửa bài tập trong Language Focus

24

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết đoạn văn ngắn

9

Unit 6

25

Tiết 1: Unit 6: Grammar: Reported speech with questions

26

Tiết 2: Sửa bài tập trong Supplement Unit 5

27

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement Unit 5

X

Tiết buổi hai (1): Ôn từ vựng qua câu trắc nghiệm

X

Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp qua câu trắc nghiệm

10

Unit 7

28

Tiết 1: Unit 7: World Populations

29

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

30

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Conditionals 1 & 2

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết diễn giải số thống kê

11

Unit 7

31

Tiết 1: Unit 7: Grammar: Conditional 3

32

Tiết 2: Sửa bài tập Language Focus

33

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ

12

Unit 8

34

Tiết 1: Unit 8: Celebrations

35

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

36

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: “one, someone, ….”

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết hoạt động lễ hội

13

Ôn

Kiểm tra Học kỳ 1

37

Tiết 1: Ôn bài đọc và từ vựng

38

Tiết 2: Ôn bài đọc và từ vựng

39

Tiết 3: Ôn bài đọc và từ vựng

X

Tiết buổi hai (1): Ôn ngữ pháp

X

Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp

14

Ôn

Kiểm tra Học kỳ 1

40

Tiết 1: Ôn bài đọc và từ vựng

41

Tiết 2: Ôn bài đọc và từ vựng

42

Tiết 3: Ôn bài đọc và từ vựng

X

Tiết buổi hai (1): Ôn ngữ pháp

X

Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp

15

Thi

Kiểm tra Học kỳ 1

43

44

45

X

X

16

Sau kiểm tra

Học kỳ 1

46

Tiết 1: Sửa Đề Kiểm tra HK 1

47

Tiết 2: Sửa Đề kiểm tra HK 1

48

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ

17

Unit 8

49

Tiết 1: Unit 8: Grammar: “one, someone, …”

50

Tiết 2: Sửa bài tập Language Focus

51

Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement

X

Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ

18

Unit 9

52

Tiết 1: Unit 9: The Post Office

53

Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks

54

Tiết 3: Luyện Listening & Speaking

X

Tiết buổi hai (1): Grammar: Relatives

X

Tiết buổi hai (2): Luyện viết diễn sự hài lòng …

Trên đây là Khung chương trình tiếng anh lớp 11 năm 2021 – 2022. Ngoài ra kiemkhach.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu dạy và học tiếng Anh lớp 11 các bộ sách khác nhau như:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *